Narzeczeni - kurs

MAŁŻEŃSTWO

 

Przymierza małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa do godności sakramentu (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 1055, § 1).

Przez sakrament małżeństwa chrześcijańscy małżonkowie stają się znakiem tajemnicy jedności i płodnej miłości łączącej Chrystusa z Kościołem i w tej tajemnicy uczestniczą. Dlatego też, zarówno wchodząc w życie małżeńskie, jak przyjmując i wychowując dane im potomstwo, pomagają sobie wzajemnie w dążeniu do świętości, a jako członkowie ludu Bożego mają w nim własne miejsce oraz właściwe sobie dary.

Małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, czyli przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, w której oddają się oni sobie i przyjmują wzajemnie. Całkowitej wierności małżonków, a także nierozerwalnej jedności węzła małżeńskiego wymagają zarówno szczególna wspólnota mężczyzny i kobiety, jak i dobro dzieci. Aby to jaśniej wyrazić i uczynić łatwiejszym, Chrystus Pan podniósł do godności sakramentu umowę małżeńską nierozerwalną jak Jego zaślubiny z Kościołem. (Obrzędy Sakramentu małżeństwa, pkt. 1 -2).

LITURGIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

KROK PO KROKU

Przepisy liturgiczne przewidują, że sakrament małżeństwa może być udzielany poza Mszą świętą. Jednak zaleca się, aby rozpoczęcie drogi życia małżeńskiego i rodzinnego miało miejsce w ramach Mszy świętej.

Teksty liturgiczne przedstawione poniżej stanowią wybór z rytuału „Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” zatwierdzonego przez Konferencję Episkopatu Polski (Katowice 1986. Księgarnia św. Jacka).

Komentarze pisane kursywą odnoszą się tylko do sakramentu małżeństwa sprawowanego w naszym kościele.

OBRZĘD SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

OBRZĘDY WSTĘPNE

Liturgia rozpoczyna się od procesji wejścia.

Możliwe są 3 warianty:

Po załatwieniu wszystkich formalności

  1. 1.     narzeczeni wraz ze świadkami zajmują miejsce przy wejściu do kościoła. Po przyjściu kapłana do ołtarza, sami procesjonalnie podchodzą do prezbiterium.
  2. 2.     W ustalonym czasie kapłan wychodzi  do drzwi kościoła; tam wita i pozdrawia narzeczonych i procesjonalnie podprowadza ich do ołtarza
  3. 3.     Narzeczony wraz ze świadkami zajmują miejsce przy ołtarzu – natomiast narzeczona udaje się do drzwi kościoła, gdzie oczekuje na rozpoczęcie liturgii w towarzystwie swego ojca. Po dojściu kapłana do ołtarza – tata prowadzi swoją córkę do ołtarza i tam oddaje ją narzeczonemu.

Msza św. odprawiana jest w zwykły sposób.

Kapłan żegna się, pozdrawia zgromadzonych i wprowadza narzeczonych oraz wszystkich obecnych do udziału w obrzędach, a następnie odmawia modlitwę.

Po czym następuje:

LITURGIA  SŁOWA (Czytania)

Są dwa czytania – pierwsze ze Starego lub Nowego Testamentu, potem psalm, Alleluja i Ewangelia. (W okresie wielkanocnym korzysta się tylko z Nowego Testamentu).

Narzeczeni mogą samodzielnie wybrać teksty biblijne na swoją ceremonię ślubną spośród tych, jakie znajdują się w „Obrzędach sakramentu małżeństwa”. Zestaw czytań w całym Kościele katolickim jest identyczny, tak więc przy ślubach różnojęzycznych można także określić język w jakim będą one odczytane.

Po odczytaniu Ewangelii kapłan na podstawie tekstu biblijnego wygłasza homilię o małżeństwie chrześcijańskim, miłości i obowiązkach małżonków, o łaskach sakramentu.

LITURGIA SAKRAMENTU

Po homilii wszyscy wstają, a narzeczem zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan mówi do narzeczonych:

N. i N., wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia.

Następnie zadaje im pytania dotyczące (1) dobrowolnej zgody na małżeństwo, (2) woli wytrwania w wierności oraz (3) gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa. Wykluczenie któregokolwiek z tych warunków sprawia, ze małżeństwo będzie zawarte nieważnie.

N. i N., czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?

Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia?

Narzeczeni: Chcemy.

Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

Narzeczeni: Chcemy.

HYMN DO DUCHA  ŚWIĘTEGO
Kapłan mówi:

Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła.

Wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Kapłan zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską:

Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej.

Narzeczem zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

Narzeczony powtarza za kapłanem:

Ja, N., * biorę ciebie, N., za żonę * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.

Następnie powtarza narzeczona:

Ja, N., * biorę ciebie, N., za męża * i ślubuję ci * miłość, * wierność * i uczciwość małżeńską * oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. * Tak mi dopomóż, Panie Boże wszechmogący, * w Trójcy Jedyny, * i wszyscy Święci.

POTWIERDZENIE MAŁŻEŃSTWA

Kapłan mówi:

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6). Małżeństwo przez was zawarte ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna,  i Ducha Świętego.
Wszyscy: Amen.

Kapłan usuwa stułę.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  OBRĄCZEK
Kapłan mówi:

Niech Bóg pobłogosławi  te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności.

Wszyscy: Amen.

NAŁOŻENIE  OBRĄCZEK

Kapłan mówi:

Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki.

Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej mówiąc:

N.,  przyjmij  tę  obrączkę jako  znak  mojej  miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Także żona nakłada na serdeczny palec męża obrączkę przeznaczoną dla niego mówiąc:

N.,  przyjmij  tę  obrączkę jako  znak  mojej  miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

MODLITWA POWSZECHNA

Następuje  modlitwa  powszechna,  czyli  modlitwa  wiernych. Modlitwa powszechna obejmuje nowożeńców,  ich bliskich oraz potrzeby całego Kościoła.

Nowożeńcy mogą uczestniczyć w ustaleniu brzmienia wezwań modlitwy powszechnej, przynosząc swoje propozycje przed liturgią do zakrystii.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Odprawia się w zwykły sposób

W modlitwie eucharystycznej odmawia się specjalną modlitwę wstawienniczą za nowych małżonków.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWOŻEŃCÓW

Po „Ojcze nasz” kapłan opuszcza modlitwę „Wybaw nas…” i udziela błogosławieństwa nowym małżonkom poprzedzonego wezwaniem:

Módlmy się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński, zbliżają się do ołtarza, aby posileni Ciałem i Krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości.

Wszyscy stojąc modlą się w milczeniu, a Nowożeńcy klękają. Po skończonej modlitwie błogosławieństwa następuje przekazanie sobie znaku pokoju.

Następnie udzielana jest Komunia św., a po niej

OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

modlitwa, błogosławieństwo i rozesłanie.

Po końcowym błogosławieństwie (jeśli był to ślub konkordatowy) ksiądz wręcza Młodym dokument zawarcia małżeństwa, po czym oni wychodzą z kościoła przy muzyce organowej.

Po wyjściu z kościoła:

Prosimy Nowożeńców, aby uwrażliwili swoich gości, od których będą przyjmować życzenia, aby zachowali godność miejsca, na którym się znajdują i na teren kościelny nie przenosili zwyczajów czysto świeckich, takich jak np. przyśpiewki ludowe czy obsypywanie Młodej Pary ryżem, konfetti, płatkami kwiatów, etc.

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023