Historia

HISTORIA KOŚCIOŁA NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA NOWYM MIEŚCIE W WARSZAWIE – PRZYRYNEK 2

WIEK XIV
 – Książe mazowiecki Janusz I i Jego żona Anna-Danuta Kiejstutówna fundują kościół na [warszawskim] Nowym Mieście.

WIEK XV
30.06.1411 r. – akt erekcyjny Parafii Nawiedzenia NMP – Nowomiejskiej sporządzony przez biskupa poznańskiego Wojciecha Jarzębowskiego.

1476 r. – darowizna ziemi kościołowi przez dziedzicznego wójta Kacpra Wilka zatwierdzona przez Bolesława IV Księcia mazowieckiego.

1490 r. – ustanowienie Księży Misjonarzy przy ołtarzu Świętej Trójcy

1492 r. – przebudowa kościoła.

WIEK XVI
1538 r. – Fundacja Czyszkowskiego dla szpitala i przytułku przy kościele, zatwierdzone przez króla Zygmunta Starego.

1546 r. – wciągnięcie aktu erekcyjnego Parafii do Ksiąg Miejskich.

1562 r. – przekazanie Parafii Nowomiejskiej Kapitule Świętojańskiej przez króla Zygmunta Augusta.

1581 r. – zapis mieszczanina Zocha dla szpitala i przytułku przy kościele, zatwierdzony przez króla Stefana Batorego.

WIEK XVII
30.04.1608 r. – Biskup poznański Andrzej Opaliński przywraca samodzielne probostwo Nowomiejskie.

1614 r. – uchwalenie przez magistrat Nowego Miasta stałego posterunku pożarnego na wieży kościoła.

1656 r. – „POTOP” – spalenie i zniszczenie kościoła przez Szwedów.

1661 r. – wizytacja Parafii po zniszczeniach wojennych przez biskupa Wojciecha Tolibowskiego z Poznania.

1690 r. – koniec odbudowy zniszczonego kościoła, głównie dzięki staraniom i zapisom burmistrza Nowego Miasta Stanisława Wojtowicza i radnego Mikołaja Baryczki.

WIEK XVIII
1709-1726-1734: rozbudowa kościoła, przebudowa kaplicy Zwiastowania i św. Barbary z fundacji Głębockiego oraz położenie dachówki przez ks. Proboszcza Mikołaja Macieja Zachniewicza.

1759-1779: odnowienie kościoła i budowa nowej plebanii przez ks. Proboszcza Jana Muranowicza.

1780 r. – wizytacja biskupa poznańskiego Antoniego Onufrego Okęckiego.

1781 r. – otynkowanie kościoła i wieży z zewnątrz.

WIEK XIX
Do 1820 r. – upadek i ruina kościoła.

1821-1829 r.: rekonstrukcja kościoła z inicjatywy ks. Proboszcza Tomasza Bożeńskiego (architekci: Boryś i Sylwester Szpilowski).

1836-1841 r.: przeróbka kościoła (nowy przedsionek, portal, dach) i wieży (architekt – Alfons Ferdynand Kropiwnicki).

1851-1856 r.: dalszy ciąg przeróbki według architekta Alfonsa Ferdynanda Kropiwinickiego (nowe filary, posadzka, sklepienia, okna).

1872 r. – wzniesienie przed kościołem figury NMP Łaskawej, dłuta rzeźbiarza Aleksandra Sikorskiego z Fundacji Robotników okolicznych fabryk metalurgicznych.

1879-1892 r.: osuszenie terenu kościelnego i piwnic dzięki zdrenowaniu. Nieudana przebudowa przez architekta Feliksa Zegadlewicza.

WIEK XX
1903 r. – Nowy Wielki Ołtarz.

1906-1915 r.: pseudohistoryczna rekonstrukcja kościoła (architekci: Józef Pius Dziekoński, Stefan Szyller, Jarosław Wojciechowski, Teofil Wiśniowski, Władysław Kozłowski).

1936 r. – rekonstrukcja wieży w przywróceniem wątku gotyckiego.

1939 r. – „WRZESIEŃ” – pierwsze uszkodzenie kościoła przez pociski niemieckie.

1944 r. – „SIERPIEŃ” – zburzenie i spalenie kościoła oraz wieży przez artylerię i lotnictwo niemieckie podczas „POWSTANIA WARSZAWSKIEGO”.

1945 r. – zabezpieczenie ruin i prowizoryczna (po części) odbudowa kościoła i wieży.

1947-1952 r.: odbudowa wieży, kaplic, dachu, zasklepienie prezbiterium, plebanii.

1967 r. – odbudowa ogrodzenia dookoła kościoła z kamienia polnego z nakrywą żwirową.

1968 r. – remont absydy.

WIEK XXI
2010 – 2013 r.: Renowacja wieży

2012 r. – Dostosowanie prezbiterium kościoła do liturgii posoborowej (nowy posoborowy ołtarz – marmurowy, ambonka, miejsce przewodniczenia).

2016 r. – Renowacja figury Matki Bożej Pięknej Miłości wraz z ogrodzeniem.

2017 r. – renowacja i uruchomienie latarni gazowych przy figurze Matki Bożej Pięknej Miłości.

HISTORY OF THE CHURCH OF THE VISITATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY IN A NEW TOWN IN WARSAW - PRZYRYNEK 2

XIV CENTURY – Duke of Mazovia Janusz I and his wife Anna-Danuta Kiejstutówna are funding a church in the Warsaw’s New Town.

XV CENTURY

30.06.1411. – Erection act of the New Town Parish of the Visitation of the Blessed Virgin Mary made by the bishop of Poznań, Wojciech Jarzębowski.

1476. – Donation of the land to the church by the hereditary commune administrator Kacper Wilk, approved by Bolesław IV, Duke of Masovia.

1490. – The establishment of Missionary Priests at the altar of the Holy Trinity

1492. – Reconstruction of the church.

XVI CENTURY

1538. – Czyszkowski Foundation for the hospital and a shelter near the church, approved by King Sigismund the Old.

1546. – Recording the foundation act of the parish to the City Books.

1562. – Handing over the New Town Parish to the Świętojańska Chapter by king Zygmunt August.

1581. – A donation of the burgher Zoch for the hospital and a shelter near the church, approved by king Stefan Batory.

XVII CENTURY

30.04.1608. – Andrzej Opaliński, the bishop of Poznań, restores the independent New Town rectory.

1614. – The approval of a permanent fire station on the church tower by the New Town magistrate.

1656. – „Swedish FLOOD” – burning and destruction of the church by the Swedes.

1661. – Visitation of the parish after the war devastation by bishop Wojciech Tolibowski from Poznań.

1690. – The end of the reconstruction of the destroyed church, mainly thanks to the efforts and records of the mayor of the New Town, Stanisław Wojtowicz, and councilor Mikołaj Baryczka.

XVIII CENTURY

1709-1726-1734: Expansion of the church, reconstruction of the chapel of the Annunciation and St. Barbara from the Głębocki foundation and the laying of the tile by Fr. Father Mikołaj Maciej Zachniewicz.

1759-1779: Renovation of the church and construction of a new rectory by Fr. Jan Muranowicz, the parish priest.

1780. – Visitation of the Bishop of Poznań, Antoni Onufry Okęcki.

1781. – Plastering the church and tower from the outside.

XIX CENTURY

Until 1820. – Collapse and ruin of the church.

1821-1829.: Reconstruction of the church on the initiative of Fr. Pastor Tomasz Bożeński (architects: Boryś and Sylwester Szpilowski).

1836-1841.: Modification of the church (new vestibule, portal, roof) and tower (architect – Alfons Ferdynand Kropiwnicki).

1851-1856.: Continuation of the modification according to architect Alfons Ferdynand Kropiwinicki (new pillars, floor, vaults, windows).

1872. – Erecting in front of the church a statue of the Blessed Virgin Mary of All Graces, sculpted by sculptor Aleksander Sikorski from the Workers’ Foundation of nearby metallurgical factories.

1879-1892.: Drying of the church grounds and cellars thanks to drainage. Unsuccessful reconstruction by the architect Feliks Zegadlewicz.

XX CENTURY

1903. – New Big Altar.

1906-1915.: Pseudo-historic reconstruction of the church (architects: Józef Pius Dziekoński, Stefan Szyller, Jarosław Wojciechowski, Teofil Wiśniowski, Władysław Kozłowski).

1936. – Reconstruction of the tower with the restoration of the gothic style.

1939. – „SEPTEMBER” – the first damage to the church by German bombs.

1944. – „AUGUST” – demolition and burning of the church and the tower by artillery and German air force during the „WARSAW UPRISING”.

1945. – Securing the ruins and (partly) temporary reconstruction of the church and tower.

1947-1952.: Reconstruction of the tower, chapels, roof, sealing of the chancel and presbytery.

1967. – Reconstruction of the fieldstone fence around the church with a gravel cover.

1968. – Renovation of the apse.

XXI CENTURY

2010 – 2013.: Renovation of the tower.

2012. – Adaptation of the presbytery of the church to the post-conciliar liturgy (new post-conciliar altar – marble, pulpit, place of presiding).

2016. – Renovation of the statue of Our Lady of Beautiful Love along with the fence.

2017. – Renovation and turning on of the gas lanterns by the statue of Our Lady of Beautiful Love.

Kontakt z parafią

Kancelaria Parafialna

czynna w dni powszednie oprócz wtorków
(bez pierwszego piątku miesiąca)
w godzinach: 9.00-10.00 oraz 17.00-18.00
w soboty w godzinach: 9.00-10.00
(w lipcu i sierpniu – kancelaria nieczynna we wtorki i soboty)

Telefon

22 831 24 73
(czynny w godzinach otwarcia kancelarii)

Adres

Parafia Rzymskokatolicka
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie
ul. Przyrynek 2
00-219 Warszawa
mail: prk.nawiedzenianmp@wp.pl
www.przyrynek.waw.pl

© Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 2023